Normes

Normes

EN 343

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essai pour la performance des matériaux et des composants de vêtements finis pour la protection contre les effets de
les précipitations (par exemple, la pluie, la neige), le brouillard et l’humidité du sol.

EN ISO 13688

La norme établit des exigences générales pour la conception des vêtements de protection en termes d’ergonomie, de sécurité, de taille, de vieillissement, de compatibilité et de marquage des vêtements de protection, ainsi que pour les informations fournies par le fabricant avec les vêtements de protection.

EN 61482-2

Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálu a oděvů proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro používání oblečení pracovníků odolného proti teplu a ohni vystavenému účinkům elektrického oblouku.

EN 15384

Tato evropská norma specifikuje metody zkoušek a minimální technické požadavky na ochranné oděvy určené k ochraně těla uživatele s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v otevřeném terénu a doprovodných činnostech.

EN ISO 20471

V této mezinárodní normě jsou stanoveny požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných podmínek.

EN 1149-5

Tato část specifikuje požadavky na materiál a konstrukci pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, včetně kapucí a čepic, používaných jako součást systému s celkovým uzemněním.

EN 469

V této evropské normě jsou stanoveny minimální hodnoty technických požadavků na ochranný oděv navržený pro používání při zásazích proti požárům. Požadavky této normy pokrývají provedení, ochranu proti teplu a plamenu, mechanické a chemické parametry, pohodlí a viditelnost obleku. Tato evropská norma pokrývá obecné provedení oděvu, minimální technické hodnoty používaných materiálů, zkušební metody pro stanovení těchto technických hodnot, značení a informace poskytované výrobcem a jsou v ní uvedeny technické požadavky pro dvě třídy provedení.

EN 16689

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na oděvy pro technické zásahy. Technické zásahy zahrnují činnosti související s prostředím a podmínkami spojenými se scénáři, které se vyskytují při dopravních nehodách, při práci, často dlouhodobé, uvnitř zřícených staveb a v jejich okolí po přírodních katastrofách (zemětřesení, sesuvy půdy atd.) tam, kde je nutná ochrana proti mechanickým rizikům, v omezené míře i proti teplu a plamenu.

EN ISO 11612

Tato mezinárodní norma stanovuje technické požadavky oděvů vyrobených z ohebných materiálů, které jsou určeny k ochraně těla nositelů s výjimkou rukou, před teplem a/nebo ohněm. Technické požadavky uvedené v této mezinárodní normě platí pro oděvy, které by mohly být určeny pro široký okruh použití, kde jsou potřebné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene, a kde uživatel může být vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu.

Zaujaly vás naše technologie?
Objevte je přímo v produktech.

Nos produits