VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Preambule

Společnost DEVA F-M. s.r.o. (dále také jen ,,zaměstnavatel“) tímto ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), jako povinná osoba zavádí vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů, který je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u této společnosti.

Vnitřní oznamovací systém společnosti DEVA F-M. s.r.o. je založen na několika způsobech a možnostech podání oznámení, které jsou uvedeny níže a oznamovatel může použít jakýkoli z těchto způsobů. Identita, a tedy totožnost oznamovatele zůstává pro osoby stojící mimo Vnitřní oznamovací systém po celou dobu utajena, pokud s poskytnutím těchto informací v konkrétním případě nedá oznamovatel výslovný souhlas.

V. Příslušná osoba

Oznámení se podává u zaměstnavatelem určené příslušné osoby. Příslušná osoba provádí činnosti určené zákonem – přijímá a posuzuje důvodnost oznámení, navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě, zachovává mlčenlivost, postupuje nestranně, plní pokyny povinného subjektu.

Příslušnou osobou ve společnosti DEVA F-M. s.r.o. je .

Jméno: Zezulová Šárka

adresa: DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, Frýdek-Místek

Telefonní číslo: 558 448 325 (telefonní spojení pouze od pondělí do pátku v čase 8:00 – 14.00 hodin)

Email: oznameni@deva-fm.cz

VI. Způsoby oznámení a jeho vyřízení

Oznámení lze učinit ústně nebo písemně (poštou, emailem a telefonicky). Požádá-li o to oznamovatel, umožní mu příslušná osoba podat oznámení také osobně ve lhůtě, nejdéle do14 dnů od požádání.

Písemné oznámení je nutné zaslat pouze do rukou příslušné osoby. V zalepené obálce s označením „WHISTLEBLOWING – NEOTEVÍRAT“ případně na e-mailovou adresu oznameni@deva-fm.cz.

Oznámení lze učinit také ústně, a to osobně po předchozí telefonické nebo písemné domluvě. O osobním oznámení se sepisuje protokol nebo může být se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam.

Přijetí oznámení bude oznamovateli příslušnou osobou potvrzeno nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení.

To neplatí pouze v případě, kdy:

oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala; nebo

je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a o jeho výsledku oznamovatele vyrozumět.

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti oznámení tak může v takových případech činit 90 dnů ode dne přijetí oznámení.

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba vždy oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím.

Bude-li oznámení pravdivé a důvodné, budou společností DEVA F-M. s.r.o. jako povinným subjektem přijata opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o kterých příslušná osoba vyrozumí oznamovatele.

VII. Externí oznamovací systém

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky ve smyslu ustanovení § 14 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů. V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje jeho důvodnost Ministerstvo spravedlnosti a jím pověření zaměstnanci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Vyšehradská 424/16

128 10 Nové Město

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: +420 221 997 840

Ochrana před odvetnými opatřeními podle zákona o ochraně oznamovatelů dále náleží rovněž osobě, která oznámení podala u orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu České republiky nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. zejména u orgánů Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).

Podrobnější informace o podání oznámení a o zákonné úpravě naleznete na níže uvedeném odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni

Naše vize

Vize naší společnosti je stále stejná již od roku 1993, chránit ty, kteří chrání nás.

Naše hodnoty

Jsme zde pro zákazníky

Zákazník je pro nás důležitý a snažíme se mu jít vstříc. Se zákazníky si budujeme dlouhodobé vztahy a velice nás těší, když jsou naši zákazníci spokojeni.

Naše hodnoty

Jsme tým

Výsledky nejsou dílem jednotlivců, jsme jeden tým a vzájemně se respektujeme. Vše řešíme tak, aby se na nás kolegové mohli spolehnout. Jít příkladem je základ naší firemní kultury.

Naše hodnoty

Jsme vděční

Nic nebereme jako samozřejmost. Vážíme si našich zákazníků a je nám ctí, že se na nás naši zákazníci mohou spolehnout.